تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

تك پروژه دانلود پروژه تحقیق مقالات پایان نامه های دانشجویی

فروشگاه جامع پروژه , مقاله و تحقیقات دانشجویی


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 457
 • بازدید دیروز : 603
 • بازدید کل : 315362

پروژه سیستم های تهویه مطبوع با ماده مبرد


پروژه سیستم های تهویه مطبوع با ماده مبرد

فرمت : PDF

 

توضیحات :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ي را در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع، اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع را ﮔﺮدآوري ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع را ﺑﯿﺎن و ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ

 

فهرست مطالب :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
 • ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮاﯾﯽ
 • رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﻤﺎم آﺑﯽ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ ﻫﻮاﯾﯽ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮي
 • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﮐﻤﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮي
 • اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺨﯿﺮي
 • ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺨﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 • A. ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي داراي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
 • B. ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺻﻠﺐ
 • C. ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي داراي ﭘﺮﺗﺎب آب
 • D. ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﺮﺧﺎن
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻣﺒﺮد
 • ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻣﺒﺮد
 • ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه اي
 • ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه اي
 • ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه اي
 • اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 • اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺎزي
 • اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ
 • ::: ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﭘﻨﺠﺮه اي
 • 1 – ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر
 • 2 – رﻟﻪ اﺳﺘﺎرت
 • 3 – ﺑﯽ ﻣﺘﺎل ﻫﺎ
 • 4 – ﺧﺎزن ﻫﺎي راه اﻧﺪاز
 • 5 – ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎﭘﯿﻼري (ﻣﻮﺋﯿﻦ)
 • ::: واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع دﯾﻮاري (Wall Mounted Air Conditioner)
 • ::: واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺠﺰا (Split)
 • ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺠﺰا
 • ::: ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ – ﯾﮏ واﺣﺪ دروﻧﯽ(Split Unit)
 • ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ – ﭼﻨﺪ واﺣﺪ دروﻧﯽ (Multi Split)
 • ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ (Package)
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ Constant Air Volume
 • ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ Variable Air Volume
 • ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ
 • ﺗﺒﺮﯾﺪ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاﮐﻤﯽ
 • ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ
 • ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد
 • ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ
 • منابع و ماخذ


مبلغ واقعی 9,500 تومان    15% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 8,075 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 861

مطالب تصادفی

 • دانلود پکیج ارزشمند دوازده برنامه کاربردی برای وبلاگ نویسی و کسب درآمد اینترنتی و افزایش بازدید+نرم افزار ارسال ایمیل گروهی
 • دانلود طرح توجيهی رزين الكيد
 • دانلود طرح توجيهي بازيابي ضايعات پلاستيكي
 • دانلود طرح توجيهی توليد غذاي كودك
 • دانلود طرح توجيهی نمك يد دار

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "تك پروژه دانلود پروژه تحقیق مقالات پایان نامه های دانشجویی" می باشد